Vedtægter

Foreningens vedtægter

Vedtægter: Foreningen Sikre Skoler Og Institutioner Juli 2021 

VEDTÆGTER FORENINGEN SIKRE SKOLER OG INSTITUTIONER  

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er FORENINGEN SIKRE SKOLER OG INSTITUTIONER. Foreningen har hjemsted i Danmark. 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningen Sikre Skoler og institutioner har til formål at arbejde for et bedre indreklima og  øget sikkerhed i de danske skoler og institutioner for både elever, lærere, pædagoger og andre  personalgrupper i skolens og institutionernes tjeneste. 

§ 3 Medlemmer 

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, andre foreninger, og organisationer. Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen.  

Medlemmer kan også være bosiddende udenfor Danmark. 

§ 4 Eksklusion 

Medlemmer kan ekskluderes hvis de ikke arbejder efter foreningens formål. Beslutningen om  eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen med flertal efter afstemning. 

§ 5 Kontingent 

Foreningen Sikre Skoler og Institutioner opkræver ikke kontingent. 

§ 6 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i april måned. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 

  • 1. Valg af dirigent. 
  • 2. Bestyrelsens beretning 
  • 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 
  • 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 
  • 5. Indkomne forslag. 
  • 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 
  • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  • 9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. 

Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet  er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad eller ved særskilt brev til de  enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at  indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen. Senest 1 uge før  generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. 

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og  vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3  af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.  Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den 

foreslåede dagsorden vedlægges. 

§ 7 Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af mindst 5 personer. 

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år  beskrives. 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange  årligt og når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver  det. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af  dagsorden. 

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af  formanden, næstformanden og referenten. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er  formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes  ved fuldmagt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Valgperioden: Bestyrelsensmedlemmer er på valg hver 2. år. 

§ 8 Økonomi 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. 

En hver form for beslutning med økonomisk konsekvens/ forpligtelse kræver enstemmighed i  bestyrelsen. 

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller ved en af  disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage inden  generalforsamlingen. 

Bestyrelsen sender forslagene til vedtægtsændringer ud til medlemmerne i god tid inden  generalforsamlingen. 

§ 10 Opløsning af foreningen 

Beslutning om foreningens ophør skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.  Nedlæggelsen af foreningen kan også vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. juli 2021.